Cursos d'idiomes bonificables

Cursos d

Faci clic per a conéixer més detallsCaracterístiques generals


 • Modalitat: presencial “In Company” (grups d’un màxim de 7 alumnes).
 • Professorat: sempre nadiu amb experiència, principalment en empreses, superior a 5 anys.
 • En tractar-se d’ensenyament d’idiomes, la formació està exempta d’IVA.
 • La matrícula es paga una sola vegada i és vàlida per a cada curs durant 12 mesos.
 • Tests de nivell previs gratuïts amb l’objectiu d’homogeneïtzar els grups.

Faci clic per a conéixer més detallsIdiomes impartits


 • Primer grup: ANGLÈS (britànic o americà), FRANCÈS i CASTELLÀ/CATALÀ (per a estrangers).
 • Segon grup: ALEMANY, ITALIÀ i PORTUGUÈS (europeu o brasiler).
 • Per a cursos d’altres idiomes europeus (llengües escandinaves, neerlandès, rus i restants llengües eslaves, etc.), com també per al xinès, el japonès o l'àrab, si us plau consulteu-ne la disponibilitat a TCS-Bruiser.

Faci clic per a conéixer més detallsObservacions relatives als cursos bonificats per l'FTFE


 • Requisits per tal que una empresa tingui dret a aquesta formació bonificada:
  • ser societat mercantil de titularitat privada amb centres de treball a Espanya,
  • romandre al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda, i
  • que qualsevol treballador beneficiari de la formació estigui dins del Règim General de la Seguretat Social a l'inici del curs.
 • En el cas que el Client decideixi adherir-se al Conveni d’Agrupació d’Empreses de l'FTFE, TCS-Bruiser, com a Entitat Organitzadora, realitzarà sense cost addicional tots els càlculs necessaris per adaptar el/s curs/os corresponent/s al crèdit anual per a formació contínua de què disposa el Client, amb l’objectiu que pugui bonificar el màxim nombre d’hores dels cursos.
 • Alhora, com a interlocutor vàlid per actuar en nom del Client amb l'FTFE, TCS-Bruiser s’encarregarà de presentar en els terminis estipulats tota la documentació exigida per la llei com a justificant del/s curs/os impartit/s.
 • Bonificacions i condicions específiques per a la formació presencial.
  • Actualment l’import màxim a bonificar per treballador participant és de 13 €/hora per a la formació mitjana o superior i de 9 €/hora per a la formació bàsica.
  • No es permeten cancel·lacions de les classes.
  • Cal comunicar a l'FTFE el començament de la formació amb un mínim de 7 dies d’antelació.
Al seu servei des de 1988